Vedtægter

Vedtægter Midtfyns Husflid driver aftenskolen af samme navn, samt udlejer vores egne lokaler til forskellige private og andre foreninger.

§ 1 Navn og hjemsted.
Foreningens navn:Midtfyns Husflid med hjemsted i Faaborg-Midtfyn Kommune
§ 2 Landsorganisation.
Foreningen er medlem af landsforbundet FORA
§ 3 Formål.
Foreningens formål er at fremme og udvikle en folkeoplysning, der er relevant og vigtig for den
enkelte og for fællesskabet
Foreningen arbejder for at fremme og udvikle den danske husflid samt bevare og videregive de
håndværksmæssige og kulturelle værdier
§ 4. Virksomhed.
Formålet søges opnået gennem folkeoplysende kurser og andre former for folkeoplysende aktivitet,
herunder debatter og udstillinger inden for relevante fag og emner.
§ 5 Medlemmer.
Alle kan blive medlemmer af foreningen, såfremt de kan tilslutte sig formålet. Medlemmerne hæfter
ikke personligt for foreningens økonomi
Medlemskab købes ved foreningen og gælder for indeværende år.
Medlemskabet er et personligt medlemskab.
§ 6 Bestyrelsen.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og
sekretær. Formanden sammenkalder til bestyrelsesmøderne med udsendelse af dagsorden og leder i
øvrigt foreningens anliggender i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger. Skolelederen
deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Endvidere kan der deltage 1 - 2 repræsentanter
udpeget af og blandt foreningens lærerkreds og øvrige ansatte personer i bestyrelsens møder uden
stemmeret.
Formanden, skolelederen eller 2 bestyrelsesmedlemmer kan til enhver tid kræve afholdt
bestyrelsesmøder.
Der skrives referat af møderne.
Det er bestyrelsens opgave at:
1. - ansætte og afskedige en skoleleder
2. - udarbejde plan for medlemsaktiviteter og kursusvirksomhed
3. - udarbejde budget og regnskab. Regnskabsåret er kalenderåret.
4. - føre fortegnelse over foreningens ejendele og holde disse forsikret mod tyveri og brand.
§ 7 Generalforsamling.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år i marts-april måned.
Indvarsling sker mindst 2 uger før. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være
bestyrelsen i hænde senest 1 uge før dens afholdelse.
Bestyrelsen udarbejder dagsorden, der skal indeholde mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse og godkendelse af årsberetning v. formanden og skolelederen
3. Aflæggelse af revideret regnskab v. kassereren
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og mindst 2 suppleanter
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
7. Eventuelt
Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er 2 år. På den årlige generalforsamling er henholdsvis 4 og 3
bestyrelsesmedlemmer på valg. Valgperioden for suppleanter er 1 år. Revisorerne vælges for 2 år,
således at der vælges 1 hvert år.
Revisorsuppleanten vælges for 1 år.

1. år efter sammenlægningen er valgperioden for de 4 bestyrelsesmedlemmer 2 år og for de 3 er den 1
år, hvilke der på valg efter 1. år afgøres ved lodtrækning, dog således at formand og kasserer ikke er
på valg samme år.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte stemmeberettigede deltageres antal.
Alle medlemmer over 18 år har stemmeret ved generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen.
Almindelig stemmeflerhed er gældende ved alle afstemninger.
§ 8 Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt flertallet af bestyrelsesmedlemmerne eller 1/3
af medlemmerne skriftligt forlanger det. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel
med opgivelse af dagsorden. Reglerne om ordinær generalforsamling finder tilsvarende anvendelse
her.
§ 9 Skoleleder.
Bestyrelsen fastsætter skolelederens løn og arbejdsvilkår. Skolelederen er ansvarlig overfor
bestyrelsen og myndighederne. Skolelederen har den administrative og pædagogiske ledelse af
kursusvirksomheden for voksne og børn i henhold til Folkeoplysningsloven. Skolelederen udarbejder
undervisningstilbud i henhold til den af bestyrelsen vedtagne plan og træffer aftale med lærerne.
§ 10 Regnskab.
Kassereren fører foreningens regnskab og er ansvarlig for dens midler. Skolelederen eller formand
fører regnskabet for kursusvirksomheden og er ansvarlig for dens midler. Regnskaberne revideres af
foreningens revisorer og forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Regnskabsåret følger
kalenderåret. Flest mulige af foreningens midler opbevares i pengeinstitut.
Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden og et andet bestyrelsesmedlem.
§ 11 Deltagerindflydelse.
Kursusdeltagerne orienteres om foreningens virksomhed og om muligheden for at øve indflydelse på
ledelsen som medlem af foreningen, eller som valgt af kursisterne til foreningens kursusudvalg.
§ 12 Lovændring.
Lovene kan ændres på en generalforsamling med 2/3 flertal, når ændringsforslagene er udsendt
sammen med rettidig udsendt dagsorden. Lovene skal være i overensstemmelse med vedtægterne for
Fora.
§ 13 Opløsning.
Opløsning af foreningen kan kun ske på en normalt indvarslet generalforsamling, hvor nedlæggelsen er
et selvstændigt punkt på dagsordenen, og hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for
nedlæggelsen. Beslutningen skal bekræftes af 2/3 af de fremmødte på en yderligere normalt indvarslet
generalforsamling, der tidligst afholdes 14 dage efter den første.
Med henblik på at overholde formalia i forbindelse med foreningens lukning, herunder placering /
forbrug af eventuelt overskydende midler m.v. skal FORA orienteres senest i forbindelse med
indkaldelsen til den første generalforsamling, hvor nedlæggelsen skal til afstemning.
§ 14 Anvendelse af foreningens ejendom.
Foreningens midler skal ved opløsning sikres anvendelse ved eventuel genoptagelse af husflidsarbejdet
i Husflidshuset i løbet af 1 år. Midlerne administreres i hviletiden af den afgående bestyrelse.
Huset samt inventar tilfalder borgerne i Rynkeby som beboerhus.
Foreningens midler tilfalder Husflidshuset til vedligehold og varetages af den valgte beboer-bestyrelse
for huset. Foreningens papirer afleveres til arkivering i Lokalhistorisk arkiv i Ringe.
Disse love erstatter tidligere love af 6. april 1994 for Rynkeby Husflidsforening
Med ændringer således forelagt på generalforsamling den 17. marts 1999 og vedtaget på
ekstraordinær generalforsamling den 15.april 1999
Således med ændringer forelagt og vedtaget på generalforsamling den 25. marts 2004
Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 7. marts 2007 og ekstraordinær generalforsamling
den 29. marts 2007.


Ændringer af vedtægter er forelagt og vedtaget på generalforsamlingen 24. marts 2015
Bestyrelsen

KONTAKT


Midtfyns Husflid
Rynkebyvej 28
5750 Ringe

Telefon: 5230 2230 / 3026 8115

Mail: info@midtfyns.husflid.dk


Medlem af Fora