Vedtægter

Midtfyns Husflid driver aftenskolen af samme navn, samt udlejer vores egne lokaler til forskellige private og andre foreninger.

§ 1 Navn og hjemsted.

Foreningens navn: Midtfyns Husflid med hjemsted i: Faaborg-Midtfyn Kommune

§ 2 Landsorganisation.

Foreningen er medlem af NETOP og Dansk Husflidsselskab og dermed tilsluttet Gl. Svendborg Amts Husflidskreds.

§ 3 Formål.

Foreningens formål er at fremme og udvikle dansk husflid og dansk identitet gennem folkeoplysende virksomhed samt bevare og videregive husflidens kulturelle værdier.

§ 4. Virksomhed.

Formålet søges opnået ved informations- og udstillingsvirksomhed samt gennem tilbud om medlemsaktiviteter og kursusvirksomhed i forskellige husflidsfag for alle aldersgrupper.

§ 5 Medlemmer.

Man kan blive medlem af foreningen på 2 måder:

1. Ved at være lokalmedlem og betale kontingent direkte til foreningen.

Medlemskabet er et hustandsmedlemskab, ved evt. afstemning

1 medlemskort = 1 stemme. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen.

2. Ved at blive medlem af Dansk Husflidsselskab som A-medlem incl. medlemsbladet HUSFLID, og få medlemsret til foreningen uden ekstra kontingent.

Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens økonomi.

§ 6 Bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Formanden sammenkalder til bestyrelsesmøderne med udsendelse af dagsorden og leder i øvrigt foreningens anliggender i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger. Formanden, skolelederen eller 2 bestyrelsesmedlemmer kan til enhver tid kræve afholdt bestyrelsesmøder.

Der skrives referat af møderne.

Det er bestyrelsens opgave at:

1.  - ansætte og afskedige en skoleleder

2.  - udarbejde plan for medlemsaktiviteter og kursusvirksomhed

3.  - udarbejde budget og regnskab. Regnskabsåret er kalenderåret.

4.  - føre fortegnelse over foreningens ejendele og holde disse forsikret mod tyveri og brand.

§ 7 Generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år i marts-april måned. Indvarsling sker ved annoncering mindst 2 uger før. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før dens afholdelse.

Bestyrelsen udarbejder dagsorden, der skal indeholde mindst følgende punkter:

1.  Valg af dirigent

2.  Aflæggelse og godkendelse af årsberetning v. formanden og skolelederen

3.  Aflæggelse af revideret regnskab v. kassereren

4.  Indkomne forslag

5.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og mindst 2 suppleanter

6.  Valg af revisor og revisorsuppleant

7.  Eventuelt

Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er 2 år. På den årlige generalforsamling er henholdsvis 4 og 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Valgperioden for suppleanter er 1 år. Revisorerne vælges for 2 år, således at der vælges 1 hvert år.

Revisorsuppleanten vælges for 1 år.

1. år efter sammenlægningen er valgperioden for de 4 bestyrelsesmedlemmer 2 år og for de 3 er den 1 år, hvilke der på valg efter 1. år afgøres ved lodtrækning, dog således at formand og kasserer ikke er på valg samme år.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte stemmeberettigede deltageres antal. Alle medlemmer over 18 år har stemmeret ved generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen. Almindelig stemmeflerhed er gældende ved alle afstemninger.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt flertallet af bestyrelsesmedlemmerne eller 1/3 af medlemmerne skriftligt forlanger det. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel med opgivelse af dagsorden. Reglerne om ordinær generalforsamling finder tilsvarende anvendelse her.

§ 9 Skoleleder.

Bestyrelsen fastsætter skolelederens løn og arbejdsvilkår. Skolelederen er ansvarlig overfor bestyrelsen og myndighederne. Skolelederen har den administrative og pædagogiske ledelse af kursusvirksomheden for voksne og børn i henhold til Folkeoplysningsloven. Skolelederen udarbejder undervisningstilbud i henhold til den af bestyrelsen vedtagne plan og træffer aftale med lærerne.

§ 10 Regnskab.

Kassereren fører foreningens regnskab og er ansvarlig for dens midler. Skolelederen fører regnskabet for kursusvirksomheden og er ansvarlig for dens midler. Regnskaberne revideres af foreningens revisorer og forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Regnskabsåret følger kalenderåret. Flest mulige af foreningens midler opbevares i pengeinstitut.

Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden og et andet bestyrelsesmedlem.

§ 11 Deltagerindflydelse.

Kursusdeltagerne orienteres om foreningens virksomhed og om muligheden for at øve indflydelse på ledelsen som medlem af foreningen, eller som valgt af kursisterne til foreningens kursusudvalg.

§ 12 Lovændring.

Lovene kan ændres på en generalforsamling med 2/3 flertal, når ændringsforslagene er udsendt sammen med rettidig udsendt dagsorden. Lovene skal være i overensstemmelse med NETOP vedtægter og Dansk Husflidsselskabs love.

§ 13 Opløsning.

Opløsning af foreningen kan kun ske på en normalt indvarslet generalforsamling, hvor nedlæggelsen er et selvstændigt punkt på dagsordenen, og hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for nedlæggelsen. Beslutningen skal bekræftes af 2/3 af de fremmødte på en yderligere normalt indvarslet generalforsamling, der tidligst afholdes 14 dage efter den første.

Med henblik på at overholde formalia i forbindelse med foreningens lukning, herunder placering / forbrug af eventuelt overskydende midler m.v. skal NETOP og Dansk Husflidsselskab orienteres senest i forbindelse med indkaldelsen til den første generalforsamling, hvor nedlæggelsen skal til afstemning.

§ 14 Anvendelse af foreningens ejendom.

Foreningens midler skal ved opløsning sikres anvendelse ved eventuel genoptagelse af husflidsarbejdet på egnen/i kommunen. Midlerne administreres i hviletiden af Dansk Husflidsselskab.

Hvis der ikke efter 10 års forløb har vist sig mulighed for at genoptage foreningens virksomhed, tilfalder foreningens midler Dansk Husflidsselskabs "Gavekonto 3", hvis renteafkast anvendes til støtte for andre husflidsforeninger.

Huset tilfalder borgerne i Rynkeby som beboerhus.
Foreningens papirer afleveres til arkivering i Lokalhistorisk arkiv i Ringe.
Disse love erstatter tidligere love af 6. april 1994 for Rynkeby Husflidsforening

Med ændringer således forelagt på generalforsamling den 17. marts 1999 og vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.april 1999

Således med ændringer forelagt og vedtaget på generalforsamling den 25. marts 2004

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 7. marts 2007 og ekstraordinær generalforsamling den 29. marts 2007.

Bestyrelsen